RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Slider

Witamy na stronie internetowej

RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU


WSZYSTKIM STUDENTOM RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  

SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SENIORA
Zapraszamy do zapoznania się:

  • z naszą ofertą programową w zakładce ZAJĘCIA,
  • z naszą strukturą organizacyjną i historią w zakładce RUTW  
  • oraz zapraszamy do śledzenia zakładki AKTUALNOŚCI i KOMUNIKATY.

Jesteś zainteresowany przystąpieniem do RUTW – zajrzyj do zakładki REKRUTACJA.


Możesz również przekazać 1% podatku na rzecz RUTW - KRS nr 000296481


    Dziękujemy za przekazane wpłaty.


  


RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub dekupażystek, klub sprawne ręce, klub "spotkania przy kawie", klub nordic walking,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Fitnessu i Fizjoterapii Sport&Med w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu. Prowadzimy również Oddział Zamiejscowy RUTW w Jutrosinie.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej:

pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW

oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).

Do góry