NAGRODY DLA LIDEREK RUTW


Miło nam poinformować, że Członkinie naszego Stowarzyszenia, od wielu lat zaangażowane w rozwój Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zostały uhonorowane prestiżowymi nagrodami i tytułami za działalność społeczną na rzecz osób starszych oraz promowanie idei wolontariatu.

Odznakę Honorową „Primus in Agendo” („Pierwszy w Działaniu”) – w uznaniu wybitnych zasług w dziedzinie działalności społecznej – otrzymały: Pani Ewa Chorzępa, Prezes Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Pani Krystyna Janiszewska, Koordynatorka Klubu Wolontariatu RUTW. Odznaczenia mają charakter resortowy, są przyznawane przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Stanowią wyraz uznania dla wybitnych postaw, zasług, inicjatyw osób działających na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa, integracji międzypokoleniowej.

Ponadto Pani Prezes Ewa Chorzępa została Laureatką Konkursu „Viva! Wielkopolski Senior – edycja 2023. Wielkopolska Otwarta na Osoby Starsze”. Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie liderów środowiska senioralnego w Wielkopolsce.

Nagrodzonym Paniom serdecznie gratulujemy! Życzymy satysfakcji z podejmowania kolejnych wyzwań aktywizujących i integrujących społeczność rawickich Seniorów!


 

SAMORZĄD SŁUCHACZY 2023/2024


Przewodnicząca - Elżbieta Szulc

V-ce przewodnicząca - Maria Chuda

Sekretarz - Maria SajkowskaSAMORZĄD SŁUCHACZY 2022/2023


Przewodnicząca - Elżbieta Szulc

V-ce przewodnicząca - Halina Murkowska

Sekretarz - Mirosław Szydłowski


STAROSTOWIE GRUP 2022/2023 SEKCJE:


ZDROWIE - Stanisława Wojciechowska 

HISTORIA I TRADYCJA REGIONU - Urszula Karpińska 

KOMPUTER OD PODSTAW - Mirosław Szydłowski 

MALARSKA - Halina Murkowska

JĘZYK ANGIELSKI - Stanisław Kudak 

REHABILITACJA I GRUPA (Kasia) - Beata Izdebska 

REHABILITACJA II GRUPA (Ola) - Elżbieta Kaźmierczak 

REHABILITACJA III GRUPA (Ola) - Jolanta Tomaszewska

REHABILITACJA IV GRUPA (Kasia) - Ewa Jóska

REHABILITACJA TAŃCEM - Elżbieta Szulc

FITNESS (J)

FITNESS (E) - Łucja Pawlak 

JOGA - Anna Hupa

JOGA NA KRZESŁACH - Halina Funka

BASEN - Miarosław Szydłowski 


STAROSTOWIE GRUP 2022/2023 - KLUBY:


SIATKÓWKA - Przemysław Skotarek

TENIS STOŁOWY - Zdzisław Ziarczyk

RĘKODZIEŁO - Ewelina Lindel-Buda 

PIOSENKI - Ewelina Lindel-Buda

BRYDŻ I GRY PLANSZOWE - Dorota Mosiek, Monika Szymańska

HISTORIA SZTUKI - Helena Szczypko

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY - Krystyna Janiszewska

NORDIC WALKING - Anna Tarka

KLUB MELOMANA - Stanisław Kobusiński 

WOLONTARIAT - Krystyna Janiszewska 

ROWERY - Małgorzata Przeniczna 

SPOTKANIA PRZY KAWIE - Irena Kwiecińska


Członkowie Zarządu do kontaktu ze słuchaczami: Dorota Mosiek i Ewelina Lindel-Buda.
ZASADY POWOŁANIA I ZADANIA SAMORZĄDU SŁUCHACZY RUTW:

1. Każda sekcja wybiera swojego przedstawiciela – starostę grupy.

2. Starostowie grup tworzą Samorząd, który wyłoni spośród siebie przewodniczącego, v-ce przewodniczącego, sekretarza.

3. Samorząd działa kolegialnie, a w jego imieniu wypowiada się powołany przez starostów przewodniczący.

4. Kadencja Samorządu trwa 1 rok akademicki.

5. Samorząd spotyka się na zebraniach w zależności od potrzeb.

W posiedzeniach Samorządu bierze udział Prezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa członek Zarządu.

5. Posiedzenia Samorządu są protokołowane.

6. Przewodniczący Samorządu Słuchaczy bierze udział w posiedzeniach Zarządu RUTW.

7. Rada Słuchaczy pełni funkcje doradcze wobec Zarządu. Do zakresu działania Samorządu Słuchaczy należy między innymi:

- współdziałanie w ustalaniu harmonogramu zajęć

- prezentowanie wniosków i opinii słuchaczy oraz przedstawienie ich Zarządowi

- współdecydowanie w sprawach istotnych w działalności RUTW (np. wysokość składek, ubezpieczenie słuchaczy)

- współdziałanie z Zarządem w zakresie organizowania działalności kulturalnej, sportowej, a także przy organizacji imprez okolicznościowych. 

SAMORZĄD SŁUCHACZY (archiwum)


HALINA GIZIŃSKA - przewodnicząca

TERESA MIKOŁAJCZAK - v-ce przewodnicząca

HALINA MURKOWSKA - sekretarz


PRZEDSTAWICIELE SEKCJI:

I. SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO: grupa początkująca - Teresa Kazubska; grupa zaawansowana - Halina Gizińska

II.SEKCJA ZDROWIA: Eugenia Pieprzyk

III. SEKCJA HISTORII I TRADYCJI REGIONU: Urszula Karpińska

IV. SEKCJA MALARSKA: Joanna Kot

V. SEKCJA MULTIMEDIALNA: Felicja Klimczak

VI. SEKCJE RUCHOWE:

SEKCJA REHABILITACJI - grupa 1 (O.K) - Henryk Krawczyk; grupa 2 (I.S) - ;

grupa 3 (O.K.) - Irena Mrugalskagrupa 4 (B.K) - Jolanta Tomaszewska

REHABILITACJA TAŃCEM -  Halina Kunicka

JOGA - grupa 1 - Teresa Mikołajczakgrupa 2 - Wanda Chuda

FITNESS - grupa 1 (pon) - Krystyna Przybylskagrupa 2 (śr.) - Teresa Matysiakgrupa 3 (pn.) - Halina Murkowska

PŁYWANIE - grupa 1 i 2 - Anna Nochelska

REKREACJA MĘSKA - Stanisław WalkowiakJAK ZOSTAĆ SŁUCHACZEM RUTW?

Jeśli chcesz do nas dołączyć i zostać członkiem RUTW:

pobierz deklarację, wypełnij i przynieś do naszego biura (patrz zakładka KONTAKT)

lub po prostu przyjdź do biura, a wszystkiego się dowiesz.

deklaracja (link do dokumentu w PDF) oświadczenie (link do dokumentu w PDF)

Kto może zostać słuchaczem RUTW?

Każda osoba, która ukończyła 50 lat, złoży deklarację udziału i wniesie opłatę za semestr.

Ile to kosztuje?

Opłata za semestr wynosi 100,00 zł.
W ramach tej kwoty każdy słuchacz może uczestniczyć w wykładach plenarnych, zajęciach w dwóch sekcjach tematycznych i w dowolnej ilości spotkań w wybranych przez siebie klubach zainteresowań.

Udział w zajęciach dodatkowych sekcji tematycznych skutkuje wniesieniem dodatkowej opłaty:

20zł za każdą powyżej dwóch.

Zapisy na zajęcia.

Zapisy na zajęcia prowadzone są przed początkiem każdego semestru: we wrześniu i styczniu.

 

 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 

 

 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STUDENTA

Przed wypełnieniem i złożeniem deklaracji prosimy o zapoznanie się z poniższym dokumentem:


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

dla członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rawiczu

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rawiczu przy ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego nr 29 a, 63-900 Rawicz

  2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych.

  3. Rodzaj gromadzonych danych: imię, nazwisko, PESEL, wykształcenie, status, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail.

  4. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do:

- realizacji praw i obowiązków wynikających z członkowstwa w Stowarzyszeniu,

- realizacji zadań wynikających ze Statutu Stowarzyszenia,

- celów statystycznych

na podstawie:

Art.6 ust.1 lit. a – przetwarzanie danych wizerunkowych na podstawie wyrażonej zgody,

Art.6 ust.1 lit. b - przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy której jesteś stroną,

Art.6 ust.1 lit. c – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego przez administratora,

Art.6 ust.1 lit. e- przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań w interesie publicznym.

  1. Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą przez okres niezbędny na potrzeby realizacji zadań oraz obowiązków statystycznych i archiwalnych.

  2. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłączne podmiotom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie odbywa się na jej podstawie.

  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków stowarzyszenia oraz korzystania z uprawnień wynikających z działalności statutowej. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych wizerunkowych jest dobrowolne.

  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich organizacji międzynarodowych.