Regulamin słuchacza

  Regulamin Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

   

  Rozdział I.    Zasady ogólne

  1. Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - zwany dalej RUTW - ma formę Stowarzyszenia, w którym  obowiązuje zasada "non profit". Działa na podstawie Statutu oraz w ramach obowiązującego  porządku prawnego. RUTW działa jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenie osób starszych.
  2. Przy zapisach do RUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
  3. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego słuchacz RUTW:
   - zgłasza swój udział, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
   - deklaruje, w jakich sekcjach tematycznych i zajęciach rekreacyjno-ruchowych chce uczestniczyć,
   - wnosi opłaty w wysokości zatwierdzonej przez Ogólne  Zgromadzenie Członków RUTW,
   - zostaje zakwalifikowany na listę zajęć sekcji tematycznych.
  4. Uczestniczenie w zajęciach ma charakter kształcenia ustawicznego, złożona deklaracja udziału w zajęciach zobowiązuje do jej realizacji.
  5. Udział w wybranych zajęciach tematycznych i rekreacyjnych jest kontrolowany przez prowadzącego  zajęcia w dziennikach zajęć lub listą obecności.
  6. Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu (biura RUTW).
  7. Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

  Rozdział II . Organizacja studiów

  1. Rok akademicki w RUTW trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów zimowego (od października do stycznia) i letniego (od lutego do czerwca), przedzielonych przerwą   międzysemestralną (ferie zimowe).
  2. Wykłady i zajęcia odbywają się w siedzibach szkół, z którymi RUTW podpisał porozumienia  patronackie lub w pomieszczeniach podanych w programie zajęć.
  3. Uniwersytet nie proponuje dodatkowego ubezpieczenia, udział w zajęciach odbywa się w ramach  indywidualnej odpowiedzialności słuchacza.


  Rozdział III.  Korespondencja i kontakty

  1. Siedziba i biuro RUTW mieszczą się w budynku przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. W. J. Dąbrowskiego 29a. Biuro czynne jest w:
      poniedziałek od godz. 10.00  do  godz.  12.00
      wtorek         od godz. 10.00  do  godz.  12.00
      środę           od godz. 10.00  do  godz.  12.00
      czwartek      od godz. 14.00  do  godz.  16,00
      Telefon :  782 073 954, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Biuro RUTW:
      - przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach RUTW,
      - wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz inne druki i materiały informacyjne dla słuchaczy,
      - przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Statutem,
      - prowadzi rejestry członków i uczestników sekcji tematycznych,
      - przechowuje pełną dokumentację prawna, finansową i organizacyjną,
      - przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
      - prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce w RUTW.


  Rozdział IV.  Oferta programowa RUTW

  1. Przed rozpoczęciem każdego semestru Zarząd RUTW podaje do wiadomości słuchaczy szczegółowy program zajęć.
  2. Program zajęć i ich organizację proponuje Rada Programowa RUTW.
  3. Zarząd zatwierdza kierunki kształcenia, współpracuje z Radą Programową RUTW w sprawie uzyskania jak najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i innych zajęć. Rada Programowa zapewnia dobór wykładowców o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
  4. Program zajęć RUTW składa się z następujących form:
      - uroczystej inauguracji roku akademickiego,
      - wykładów i spotkań plenarnych - raz w miesiącu,
      - spotkań integracyjnych i towarzyskich członków RUTW,
      - zajęć sekcji tematycznych, które realizowane będą w grupach zainteresowań, po zebraniu indywidualnych zgłoszeń i sformowaniu grup,
      - zajęć rekreacyjno - ruchowych.

  Rozdział V.  Prawa i obowiązki słuchacz RUTW

  1. Podstawowe prawa i obowiązki członka RUTW określone są w Statucie RUTW i niniejszym Regulaminie.
  2. Jeśli słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia, jest zobowiązany  poinformować Zarząd RUTW o przyczynach i czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
  3. Wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczy w zajęciach nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje prawo wznowienia studiów w każdym czasie.
  4. W czasie przerwy, o której mowa w pkt  2 słuchaczowi  przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia zagwarantowane w Statucie RUTW.


  Rozdział VI.   Zasady wnoszenia opłat.

  1. Członek wstępujący do RUTW wnosi:
       - składkę członkowską w kwocie ustalonej przez Ogólne Zgromadzenie Członków.
  2. Słuchacze zajęć sekcji tematycznych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową, przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed uruchomieniem nowych zajęć.
  3. Brak wniesienia składki członkowskiej uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach RUTW a ponadto powoduje sankcje przewidziane w Statucie.
  4. Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa dołożą wszelkich starań, aby wykładowcy, instruktorzy i lektorzy prowadzili zajęcia w RUTW na zasadach wolontariatu.

  Rozdział VII.  Samorząd słuchaczy

  1. Każda grupa zajęć sekcji tematycznej wybiera swojego starostę, który współpracuje z prowadzącym  zajęcia.
  2. Starostowie grup tworzą Samorząd.
  3. Samorząd działa kolegialnie, a w jego imieniu wypowiada się Przewodniczący.
  4. Samorząd ma prawo zgłoszenia wniosków pod adresem Rady Programowej w sprawach doboru  tematów  wykładów oraz zajęć sekcji tematycznych.
  5. Samorząd ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia,  organizacji studiów, zgłaszać inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmian w niniejszym Regulaminie.

  Rozdział  VIII.  Skargi i wnioski

  1. Każdy ze słuchacz ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem  RUTW.
  2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes RUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy biura.
  3. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
  4. Sprawy sporne rozstrzyga sie wg zasad i procedur ustalonych w Statucie RUTW.


  Rozdział  IX.  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu RUTW  przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2008 Zarządu RUTW z dnia 03 stycznia 2008.

                                                                                                          

  Za Zarząd
  Prezes RUTW
  Bogdana Niemierko

   

   

   

  © 2019 Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.