RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Slider

Regulamin Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Rozdział I.    Zasady ogólne

1. Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - zwany dalej RUTW - ma formę Stowarzyszenia, w którym  obowiązuje zasada "non profit". Działa na podstawie Statutu oraz w ramach obowiązującego  porządku prawnego. RUTW działa jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenie osób starszych.
2. Przy zapisach do RUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
3. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego słuchacz RUTW:
 - zgłasza swój udział, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
 - deklaruje, w jakich sekcjach tematycznych i zajęciach rekreacyjno-ruchowych chce uczestniczyć,
 - wnosi opłaty w wysokości zatwierdzonej przez Ogólne  Zgromadzenie Członków RUTW,
 - zostaje zakwalifikowany na listę zajęć sekcji tematycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach ma charakter kształcenia ustawicznego, złożona deklaracja udziału w zajęciach zobowiązuje do jej realizacji.
5. Udział w wybranych zajęciach tematycznych i rekreacyjnych jest kontrolowany przez prowadzącego  zajęcia w dziennikach zajęć lub listą obecności.
6. Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu (biura RUTW).
7. Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

Rozdział II . Organizacja studiów

1. Rok akademicki w RUTW trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów zimowego (od października do stycznia) i letniego (od lutego do czerwca), przedzielonych przerwą   międzysemestralną (ferie zimowe).
2. Wykłady i zajęcia odbywają się w siedzibach szkół, z którymi RUTW podpisał porozumienia  patronackie lub w pomieszczeniach podanych w programie zajęć.
3. Uniwersytet nie proponuje dodatkowego ubezpieczenia, udział w zajęciach odbywa się w ramach  indywidualnej odpowiedzialności słuchacza.


Rozdział III.  Korespondencja i kontakty

1. Siedziba i biuro RUTW mieszczą się w budynku przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. W. J. Dąbrowskiego 29a. Biuro czynne jest w:
    poniedziałek od godz. 10.00  do  godz.  12.00
    wtorek         od godz. 10.00  do  godz.  12.00
    środę           od godz. 10.00  do  godz.  12.00
    czwartek      od godz. 14.00  do  godz.  16,00
    Telefon :  782 073 954, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Biuro RUTW:
    - przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach RUTW,
    - wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz inne druki i materiały informacyjne dla słuchaczy,
    - przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Statutem,
    - prowadzi rejestry członków i uczestników sekcji tematycznych,
    - przechowuje pełną dokumentację prawna, finansową i organizacyjną,
    - przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
    - prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce w RUTW.


Rozdział IV.  Oferta programowa RUTW

1. Przed rozpoczęciem każdego semestru Zarząd RUTW podaje do wiadomości słuchaczy szczegółowy program zajęć.
2. Program zajęć i ich organizację proponuje Rada Programowa RUTW.
3. Zarząd zatwierdza kierunki kształcenia, współpracuje z Radą Programową RUTW w sprawie uzyskania jak najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i innych zajęć. Rada Programowa zapewnia dobór wykładowców o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
4. Program zajęć RUTW składa się z następujących form:
    - uroczystej inauguracji roku akademickiego,
    - wykładów i spotkań plenarnych - raz w miesiącu,
    - spotkań integracyjnych i towarzyskich członków RUTW,
    - zajęć sekcji tematycznych, które realizowane będą w grupach zainteresowań, po zebraniu indywidualnych zgłoszeń i sformowaniu grup,
    - zajęć rekreacyjno - ruchowych.

Rozdział V.  Prawa i obowiązki słuchacz RUTW

1. Podstawowe prawa i obowiązki członka RUTW określone są w Statucie RUTW i niniejszym Regulaminie.
2. Jeśli słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia, jest zobowiązany  poinformować Zarząd RUTW o przyczynach i czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
3. Wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczy w zajęciach nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje prawo wznowienia studiów w każdym czasie.
4. W czasie przerwy, o której mowa w pkt  2 słuchaczowi  przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia zagwarantowane w Statucie RUTW.


Rozdział VI.   Zasady wnoszenia opłat.

1. Członek wstępujący do RUTW wnosi:
     - składkę członkowską w kwocie ustalonej przez Ogólne Zgromadzenie Członków.
2. Słuchacze zajęć sekcji tematycznych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową, przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed uruchomieniem nowych zajęć.
3. Brak wniesienia składki członkowskiej uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach RUTW a ponadto powoduje sankcje przewidziane w Statucie.
4. Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa dołożą wszelkich starań, aby wykładowcy, instruktorzy i lektorzy prowadzili zajęcia w RUTW na zasadach wolontariatu.

Rozdział VII.  Samorząd słuchaczy

1. Każda grupa zajęć sekcji tematycznej wybiera swojego starostę, który współpracuje z prowadzącym  zajęcia.
2. Starostowie grup tworzą Samorząd.
3. Samorząd działa kolegialnie, a w jego imieniu wypowiada się Przewodniczący.
4. Samorząd ma prawo zgłoszenia wniosków pod adresem Rady Programowej w sprawach doboru  tematów  wykładów oraz zajęć sekcji tematycznych.
5. Samorząd ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia,  organizacji studiów, zgłaszać inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmian w niniejszym Regulaminie.

Rozdział  VIII.  Skargi i wnioski

1. Każdy ze słuchacz ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem  RUTW.
2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes RUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy biura.
3. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
4. Sprawy sporne rozstrzyga sie wg zasad i procedur ustalonych w Statucie RUTW.


Rozdział  IX.  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu RUTW  przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2008 Zarządu RUTW z dnia 03 stycznia 2008.

                                                                                                        

Za Zarząd
Prezes RUTW
Bogdana Niemierko

 

 

 

Do góry
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework