Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Regulamin Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Rozdział I.    Zasady ogólne

1. Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - zwany dalej RUTW - ma formę Stowarzyszenia, w którym  obowiązuje zasada "non profit". Działa na podstawie Statutu oraz w ramach obowiązującego  porządku prawnego. RUTW działa jako dobrowolne i samorządne stowarzyszenie osób starszych.
2. Przy zapisach do RUTW kandydat zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
3. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego słuchacz RUTW:
 - zgłasza swój udział, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy,
 - deklaruje, w jakich sekcjach tematycznych i zajęciach rekreacyjno-ruchowych chce uczestniczyć,
 - wnosi opłaty w wysokości zatwierdzonej przez Ogólne  Zgromadzenie Członków RUTW,
 - zostaje zakwalifikowany na listę zajęć sekcji tematycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach ma charakter kształcenia ustawicznego, złożona deklaracja udziału w zajęciach zobowiązuje do jej realizacji.
5. Udział w wybranych zajęciach tematycznych i rekreacyjnych jest kontrolowany przez prowadzącego  zajęcia w dziennikach zajęć lub listą obecności.
6. Nieobecność trwająca dłużej niż 3 kolejne zajęcia wymaga zgłoszenia do Zarządu (biura RUTW).
7. Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

Rozdział II . Organizacja studiów

1. Rok akademicki w RUTW trwa od października do czerwca i składa się z dwóch semestrów zimowego (od października do stycznia) i letniego (od lutego do czerwca), przedzielonych przerwą   międzysemestralną (ferie zimowe).
2. Wykłady i zajęcia odbywają się w siedzibach szkół, z którymi RUTW podpisał porozumienia  patronackie lub w pomieszczeniach podanych w programie zajęć.
3. Uniwersytet nie proponuje dodatkowego ubezpieczenia, udział w zajęciach odbywa się w ramach  indywidualnej odpowiedzialności słuchacza.


Rozdział III.  Korespondencja i kontakty

1. Siedziba i biuro RUTW mieszczą się w budynku przy I Liceum Ogólnokształcącym ul. W. J. Dąbrowskiego 29a. Biuro czynne jest w:
    poniedziałek od godz. 10.00  do  godz.  12.00
    wtorek         od godz. 10.00  do  godz.  12.00
    środę           od godz. 10.00  do  godz.  12.00
    czwartek      od godz. 14.00  do  godz.  16,00
    Telefon :  782 073 954, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Biuro RUTW:
    - przyjmuje korespondencję i udziela informacji w sprawach RUTW,
    - wydaje i przyjmuje deklaracje członkowskie oraz inne druki i materiały informacyjne dla słuchaczy,
    - przyjmuje składki członkowskie oraz opłaty przewidziane Statutem,
    - prowadzi rejestry członków i uczestników sekcji tematycznych,
    - przechowuje pełną dokumentację prawna, finansową i organizacyjną,
    - przyjmuje zapisy i deklaracje uczestników na kolejny rok akademicki,
    - prowadzi rejestr osób oczekujących na miejsce w RUTW.


Rozdział IV.  Oferta programowa RUTW

1. Przed rozpoczęciem każdego semestru Zarząd RUTW podaje do wiadomości słuchaczy szczegółowy program zajęć.
2. Program zajęć i ich organizację proponuje Rada Programowa RUTW.
3. Zarząd zatwierdza kierunki kształcenia, współpracuje z Radą Programową RUTW w sprawie uzyskania jak najwyższego poziomu merytorycznego wykładów i innych zajęć. Rada Programowa zapewnia dobór wykładowców o najwyższych kwalifikacjach naukowych i dydaktycznych.
4. Program zajęć RUTW składa się z następujących form:
    - uroczystej inauguracji roku akademickiego,
    - wykładów i spotkań plenarnych - raz w miesiącu,
    - spotkań integracyjnych i towarzyskich członków RUTW,
    - zajęć sekcji tematycznych, które realizowane będą w grupach zainteresowań, po zebraniu indywidualnych zgłoszeń i sformowaniu grup,
    - zajęć rekreacyjno - ruchowych.

Rozdział V.  Prawa i obowiązki słuchacz RUTW

1. Podstawowe prawa i obowiązki członka RUTW określone są w Statucie RUTW i niniejszym Regulaminie.
2. Jeśli słuchacz jest zmuszony z przyczyn obiektywnych przerwać studia, jest zobowiązany  poinformować Zarząd RUTW o przyczynach i czasie, w którym nie będzie uczestniczył w zajęciach.
3. Wniesiona opłata za czas, w którym słuchacz nie uczestniczy w zajęciach nie podlega zwrotowi, natomiast słuchaczowi przysługuje prawo wznowienia studiów w każdym czasie.
4. W czasie przerwy, o której mowa w pkt  2 słuchaczowi  przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia zagwarantowane w Statucie RUTW.


Rozdział VI.   Zasady wnoszenia opłat.

1. Członek wstępujący do RUTW wnosi:
     - składkę członkowską w kwocie ustalonej przez Ogólne Zgromadzenie Członków.
2. Słuchacze zajęć sekcji tematycznych wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową, przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed uruchomieniem nowych zajęć.
3. Brak wniesienia składki członkowskiej uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach RUTW a ponadto powoduje sankcje przewidziane w Statucie.
4. Zarząd Stowarzyszenia i Rada Programowa dołożą wszelkich starań, aby wykładowcy, instruktorzy i lektorzy prowadzili zajęcia w RUTW na zasadach wolontariatu.

Rozdział VII.  Samorząd słuchaczy

1. Każda grupa zajęć sekcji tematycznej wybiera swojego starostę, który współpracuje z prowadzącym  zajęcia.
2. Starostowie grup tworzą Samorząd.
3. Samorząd działa kolegialnie, a w jego imieniu wypowiada się Przewodniczący.
4. Samorząd ma prawo zgłoszenia wniosków pod adresem Rady Programowej w sprawach doboru  tematów  wykładów oraz zajęć sekcji tematycznych.
5. Samorząd ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia,  organizacji studiów, zgłaszać inicjatywy ustawodawcze w zakresie zmian w niniejszym Regulaminie.

Rozdział  VIII.  Skargi i wnioski

1. Każdy ze słuchacz ma prawo do złożenia skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem  RUTW.
2. W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Prezes RUTW lub inny członek Zarządu w terminach pracy biura.
3. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela się w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
4. Sprawy sporne rozstrzyga sie wg zasad i procedur ustalonych w Statucie RUTW.


Rozdział  IX.  Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu RUTW  przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2008 Zarządu RUTW z dnia 03 stycznia 2008.

                                                                                                        

Za Zarząd
Prezes RUTW
Bogdana Niemierko

 

 

 

JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework