Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

STATUT

RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

                                                                                                                                 Uchwalony

                                                                                                          Na Zebraniu Założycieli

                                                                                               dniu 15 listopada 2007 roku

Tekst jednolity  po zmianach w dniu 17.02.2011

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, zwany dalej RUTW, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest osobą prawną działającą w formie Stowarzyszenia Pożytku Publicznego.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20.poz.  104 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U.2003.96.873 z późniejszymi  zmianami )
 3. Niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą RUTW jest miasto Rawicz .
 2. RUTW działa na terenie Polski,.
 3. Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. RUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu prac może zatrudniać pracowników.

§ 5

 RUTW może  używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w    przepisach szczegółowych.

§ 6

 RUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, indeksów i zaświadczeń.

 

ROZDZIAŁ II

ZAKRES, CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

RUTW prowadzi działalność statutową na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.

§ 8

Sfera działań publicznych obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. ekologii,
 4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. krajoznawstwa i wypoczynku,
 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 9. rozwijania kontaktów i współpracy między grupami społecznymi.

§ 9

    Celami RUTW są:

 • stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej jego członków,
 • aktywizacja społeczna osób chętnych do uczestniczenia w pracach RUTW,
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

§ 10

 1. Cele, o których mowa  w § 9 RUTW realizuje przez:
  1. wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności  dotyczących ludzi starszych,
  2. lektoraty języków obcych,
  3. sekcje zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami RUTW określonymi przez Ogólne Zgromadzenie Członków i Radę Programową,
  4.  wycieczki turystyczne i krajoznawcze,
  5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  6. działania wspomagające rozwój społeczności lokalnej,
  7. upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych,
  8. udostępnianie sztuki i upowszechnianie kultury,
  9. organizacje czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury,
  10. organizację czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej,
  11. organizowanie działań osób starszych na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami,
  12. samopomoc koleżeńską (poza materialną),
  13. pomocnicze badania naukowe,
  14. wydawanie czasopism i prowadzenie akcji informacyjno-programowych.
 2. Stowarzyszenie RUTW prowadzi działalność pożytku publicznego skierowaną do osób starszych w następującym zakresie :
 1. Nauki, edukacji, oświaty – PKD 85.59.B (Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane). Działalność ma charakter odpłatny i obejmuje pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań. Realizowana jest poprzez organizację wykładów,  sekcji zainteresowań, udostępnianie sztuki i upowszechnianie kultury.
 2. Pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej – PKD 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). Działalność ma charakter nieodpłatny i obejmuje pomoc osobom starszym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób. Realizowana jest poprzez:  upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,  stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, samopomoc koleżeńską (poza materialną).
 3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - PKD 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). Działalność ma charakter odpłatny i obejmuje upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu wśród osób starszych poprzez organizację sekcji zainteresowań zajęć rekreacyjno ruchowych.
 4. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - PKD 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). Działalność ma charakter odpłatny i realizowana jest poprzez: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, organizowanie czynnego udziału osób starszych w tworzeniu kultury regionalnej.
 5. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami PKD 94.99.Z (Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana). Działalność ma charakter odpłatny, realizowana jest poprzez wycieczki turystyczne i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społecznościami krajów Unii Europejskiej.

§ 11

    Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje:

 • z instytucjami i organizacjami o pokrewnych celach, a w szczególności z  krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku – ich międzynarodową federacją,
 • z innymi instytucjami i organizacjami wyrażającymi chęć współuczestniczenia w realizacji celów  statutowych RUTW.

§ 12

    RUTW może prowadzić akcję informacyjną i propagandową o zakresie swej działalności m.in. za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz może wydawać czasopisma o tematyce związanej z celami i działalnością RUTW.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 13

    Członkowie RUTW (zwani dalej słuchaczami) dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 14

 1. Członkiem zwyczajnym RUTW, zwanym dalej słuchaczem, może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów RUTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do RUTW oraz będzie opłacał składkę roczną.
 2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu, a do czasu jego powołania na podstawie Uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.

§ 15

    Członkiem wspierającym może zostać:

 1. osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów RUTW określonych w § 9 oraz przestrzegania Statutu.
 2. osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającej składkę członka, bądź do stałych bezpłatnych świadczeń rzeczowych (np. użyczenia lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub pomocy technicznej) służących prawidłowemu funkcjonowaniu RUTW.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
 4. Członkowie wspierający ( nie będący osobami fizycznymi) reprezentowani są w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.

§ 16

    Członkiem honorowym może być:

 1. osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei RUTW lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla RUTW.
 2. Nadanie godności członka honorowego i skreślenie z listy członków honorowych następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.

§ 17

    Członkowie zwyczajni (słuchacze) mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do organów Stowarzyszenia,
 2. zapoznania się z rocznymi i miesięcznymi programami działalności RUTW,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności RUTW,
 4. organizowania działalności edukacyjnej, twórczej, krajoznawczo - turystycznej, klubowej zgodnie z celami RUTW i potrzebami członków,
 5. korzystania z pomieszczeń RUTW, sprzętu, środków dydaktycznych zgodnie z regulaminem.

§ 18

    Członkowie wspierający i honorowi, jeśli nie są osobami prawnymi, mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i urządzeń RUTW po uzgodnieniu z Zarządem,
 2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności RUTW.

§ 19

    Członkowie zwyczajni RUTW są zobowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów RUTW,
 2. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów RUTW,
 3. regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 20

    Członkostwo zwyczajne wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z RUTW zgłoszone na piśmie,
 2. skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres roku,
 3. wskutek śmierci członka,
 4. wykluczenie przez prawomocne orzeczenie Sądu Koleżeńskiego,
 5. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającego jako karę dodatkową -  utratę praw publicznych.

§ 21

    Członkostwo wspierające wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z RUTW,
 2. zaprzestanie działalności wspierającej,
 3. utratę osobowości prawnej.

§ 22

    Członkostwo honorowe wygasa przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z RUTW zgłoszone na piśmie,
 2. utratę osobowości prawnej.

§ 23

    Założyciele RUTW stają się członkami Stowarzyszenia w chwili jego zarejestrowania.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANA RUTW

§ 24

 1. Organami RUTW są:

a) Ogólne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru, za wyjątkiem drugiej kadencji, która trwa 4 lata i 4 m-ce.
 2. Członkowie organów władzy nie mogą być członkami innych organów i Sądu Koleżeńskiego RUTW oraz nie mogą pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Członkowie władz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 4. Wybór wszystkich organów RUTW odbywa się w głosowaniu jawnym.
 5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów RUTW następuje niezwłocznie po dokonaniu wyborów.

§ 25

    Najwyższym organem RUTW jest Ogólne Zgromadzenie Członków.

    Ogólne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 26

    Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. proponowanie i uchwalanie kierunków działalności RUTW,
 2. powoływanie organów doradczych, których kompetencje i zakres działania określają odrębne regulaminy,
 3. wybór i odwołanie członków Zarządu,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 4. uchwalanie preliminarzy rocznych,
 5. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd,  Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
 7. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalanie wysokości rocznych składek dla wszystkich członków,
 9. uchwalanie zmian w Statucie,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania RUTW.
 11. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 27

Ogólne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz w roku. O terminie Ogólnego Zgromadzenia Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 28

    1. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

       a) z inicjatywy własnej na podstawie uchwały,

       b) w oparciu o uchwałę Komisji Rewizyjnej,

       c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

    2. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub podjęcia uchwały przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

§ 29

    W Ogólnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

 1. z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie RUTW z wyjątkiem, członków wspierających i honorowych,
 2. z głosem doradczym - członkowie  wspierający, honorowi i osoby zaproszone.

§ 30

 1. Uchwały Ogólnego Zgromadzenia  Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 2. W przypadku  braku quorum, o którym mowa w ust.1,  po  upływie 15 minut  odbywa się  Ogólne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, które  jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
 3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania RUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych na Ogólnym Zgromadzeniu  przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Obrady Ogólnego Zgromadzenia Członków są protokołowane i podpisuje je przewodniczący obrad i sekretarz.

 

ROZDZIAŁ V

ZARZĄD

§ 31

 1. Zarząd RUTW wybierany jest przez Ogólne Zgromadzenie Członków i składa się maksymalnie z 15 osób.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: prezesa, do trzech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Zarządu RUTW przed upływem kadencji, Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak  połowy składu Zarządu.
 4. Nowi członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie Członków.
 5. Do reprezentowania RUTW, do ważności oświadczeń woli, pism i podpisywania dokumentów w obrocie prawnym i obowiązków majątkowych RUTW, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:

a) prezesa z wiceprezesem Zarządu działających łącznie, 

b) prezesa lub wiceprezesa i innego członka Zarządu działających łącznie.

    6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 32

    Do zakresu działalności Zarządu RUTW należy:

 1. realizowanie uchwał Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 2. ustalanie planów działalności i budżetu RUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, w celu przedłożenia na Ogólnym Zgromadzeniu Członków,
 3. zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia Członków,
 4. powoływanie  Rady Programowej i ustalanie regulaminu jej działania,
 5. rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności RUTW,
 6. decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, sekcji zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. powoływanie biura RUTW i ustalanie zakresu jego działalności,
 8. podejmowaniu uchwal o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających RUTW oraz o wygaśnięciu członkostwa,
 9. podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków,
 10. zarządzanie majątkiem RUTW, opracowywanie preliminarzy, programów, sprawozdań budżetowych oraz dysponowania funduszami RUTW,
 11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych RUTW.

§ 33

 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby przez Prezesa Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane i podpisuje je prezes i sekretarz Zarządu.

§ 34

    Organizacje i tryb pracy określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Ogólne Zgromadzenie  Członków.                

 

ROZDZIAŁ VI

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35 

     Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym RUTW.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu w trybie jawnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany do innych władz RUTW.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może  być spokrewniony, spowinowacony, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej  może  otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez prezesa GUS za rok poprzedni.
 6. Kadencja komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru, za wyjątkiem drugiej kadencji, która trwa 4 lata i 4 m-ce.
 7. W przypadku  ustąpienia,  odwołania lub śmierci członka (członków) Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Komisja może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak połowy składu organu.
 8. Nowi członkowie Komisji podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie Członków.

§ 36

    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami opłacania składek członkowskich,
 2. przedstawienia Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
 3. składanie sprawozdania  na Ogólnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,
 4. przeprowadzenie innych działań kontrolno - sprawdzających zleconych przez Ogólne Zgromadzenie Członków.

§ 37

     1.  Kontrola całokształtu działalności RUTW odbywa się  co najmniej raz w roku.                    
     2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy składu Komisji.
     3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

             

ROZDZIAŁ VII

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 38

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata za wyjątkiem drugiej kadencji, która trwa 4 lata i 4 m-ce.
 4. Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw w zakresie naruszania praw i obowiązków członków  wynikających  ze Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka (członków) Sądu Koleżeńskiego przed upływem kadencji, Sąd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących, odwołanych, zmarłych w ilości nie przekraczającej jednak połowy składu organu.
 6. Nowi członkowie Sądu Koleżeńskiego podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Ogólne Zgromadzenie Członków.

§ 39

 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Ogólne Zgromadzenie Członków. Uchwały  Sądu Koleżeńskiego zapadają  bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym w  obecności co najmniej połowy statutowego  składu Sądu.
 2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

        a) upomnienie,

        b) zawieszenie w prawach członka RUTW na okres do jednego roku,

        c) wykluczenie z RUTW.

 1. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 30 dni od dnia orzeczenia.
 2. Od uchwały Zarządu przysługuje, w terminie 30 dni od jej otrzymania, odwołanie do Ogólnego Zgromadzenia Członków.

 

MAJĄTEK RAWICKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

§ 40

 1. Majątek RUTW mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej,

c) dotacje i subwencje.

 1. Pozyskane źródła majątku przeznaczone zostają na realizację celów statutowych.
 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
 3. Wpłaty gotówkowe mogą być przeznaczone na bieżące potrzeby RUTW, a ich nadwyżka powinna być niezwłocznie przekazana na odpowiednie konto Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 5. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz  ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz  członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych.
 7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 8. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania  zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 41

      Składki członkowskie winny być wpłacane w terminach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 42

  Gospodarkę finansową RUTW prowadzi się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 43

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Ogólne Zgromadzenie Członków.
 2. Rozwiązanie RUTW następuje na podstawie uchwały Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 3. W przypadku rozwiązania RUTW Ogólne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej, która prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
 4. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Ogólnego Zgromadzenia Członków.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku RUTW.

 

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 44

Postanowienia Statutu, dotyczące wyborów władz RUTW, znajdują odpowiednie zastosowanie do wyboru pierwszych władz RUTW. Kompetencje zastrzeżone dla Ogólnego Zgromadzenia Członków wykonuje wówczas Komitet Założycielski RUTW.

§ 45

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Ogólne Zgromadzenie Członków RUTW z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework