Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku - kopiuj
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
RAWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

REGULAMIN WYCIECZEK

organizowanych przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

§1

Organizator, odbiorcy i cele wycieczek.

 1. Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Rawiczu, adres: Wały Jarosława Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz, zgodnie z założeniami działalności statutowej, jest organizatorem wycieczek krajoznawczych, wycieczek muzealnych, wyjazdów kulturalnych i integracyjnych – krajowych oraz zagranicznych, zwanych dalej w regulaminie wycieczkami.
 2. Zasady organizowania wycieczek ustala regulamin, wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin odnosi się do wszystkich wydarzeń o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, realizowanych przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, organizowanych poza siedzibą Stowarzyszenia.
 4. Celem regulaminu jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa wycieczek oraz ich uczestników poprzez określenie zasad organizacji wycieczek, a także zachowania się osób uczestniczących w tych wydarzeniach.
 5. Wycieczki, których organizatorem jest Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, są adresowane do członków Stowarzyszenia RUTW. W  przypadku wolnych miejsc  mogą w nich uczestniczyć osoby niebędące członkami RUTW.
 6. Osobami odpowiedzialnymi za organizację wycieczek z ramienia Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są: członkowie Zarządu RUTW oraz inne osoby upoważnione przez Prezesa RUTW (kierownik wycieczki).
 7. Informacje o planowanej wycieczce należy zamieścić w gablocie ogłoszeń oraz na stronie internetowej, podając czas, trasę, program, koszt uczestnika, miejsce zbiórki oraz termin wnoszenia opłat.
 8. Celem wycieczek organizowanych przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest:
  • aktywizacja,
  • integracja społeczna i kulturalna Seniorów,
  • udział w działaniach pro kulturowych,
  • poznawanie polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • zabytków,
  • obiektów przyrodniczych.

§2

Zasady finansowania wycieczek. Opłaty, zapisy uczestników.

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika oraz przewidywane koszty organizacyjne.
 2. RUTW odpowiada za organizację i finansowanie wycieczek, imprez integracyjnych, wyjazdów na koncerty i inne tylko wtedy, gdy wpłacane kwoty przepływają przez konto stowarzyszenia. Pobierane wpłaty każdego dnia muszą być wpłacane do kasy RUTW, z określeniem kwoty do danej imprezy.
 3. Słuchacze, którzy zadeklarowali udział w wycieczce dokonują wpłat w wyznaczonych       terminach w biurze RUTW. Dokonujący wpłat jest wpisywany na "LISTĘ UCZESTNIKÓW". Lista    musi zawierać:
  • liczbę porządkową,
  • nazwisko i imię,
  • kwotę wpłaty,
  • datę wpłaty,
  • podpis wpłacającego.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa na 10 dni przed wyjazdem lub imprezą wiąże się z utratą wpłaty. Uczestnik może wskazać zastępstwo - czyni to we własnym zakresie.
 5. 5.Wycieczki finansowane mogą być ze środków słuchaczy lub otrzymanych dotacji. Rozliczenie finansowe i ocenę wycieczki należy przedłożyć na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Rozliczenie finansowe wycieczki odbywa się poprzez kasę RUTW.
 6. Wycieczki / imprezy integracyjne mogą być dofinansowane z kasy RUTW w wysokości 20 % kosztów wycieczki/ imprezy, a nadwyżki nie przekraczające 20 %  kosztów wycieczki/ spotkania integracyjnego pozostawia się w kasie
 7. Wycieczkę rozlicza organizator (wyznaczona przez Zarząd osoba) wspólnie z księgową.

§3

Porządek i bezpieczeństwo.

 1. W imieniu organizatora za porządek podczas wycieczek i bezpieczeństwo ich uczestników odpowiadają koordynatorzy poszczególnych wyjazdów, piloci, przewodnicy lub inne wyznaczone przez Zarząd RUTW osoby.
 2. Każdorazowo uczestnicy wycieczek mają obowiązek bezwzględnie dostosować się do uwag i poleceń przedstawicieli organizatora.
 3. Przedstawiciele organizatora mają prawo odmówić udziału w wycieczce osobom, które w chwili rozpoczęcia wycieczki znajdują się pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych substancji odurzających, osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczestników wycieczki.

§4

Obowiązki kierownika wycieczki.

 1. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki, wyznaczony spośród osób organizujących wycieczkę.
 2. Kierownik wycieczki informuje zarząd o założeniach wycieczki, przygotowuje dokumentację. Sporządza 2 listy uczestników- jedną zabiera na wycieczkę, drugą pozostawia w biurze RUTW.
 3. Dokumentacja powinna zawierać program, harmonogram, listę uczestników z numerami telefonów.
 4. Zabezpiecza apteczkę pierwszej pomocy.
 5. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Zapoznaje uczestników z regulaminem wycieczki.
 7. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.
 8. Zabrania się prowadzenia wycieczek  podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 9. Przed wyruszaniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz przybycia do punktu docelowego, należy  bezwzględnie sprawdzać stan liczbowy uczestników.
 10. Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach.
 11. Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć w wyznaczonym programie miejscu.
 12. W czasie zwiedzania, zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu obiektów.

§5

Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Przedstawiciele organizatora wycieczek utrwalają przebieg wycieczek w formie fotografii i filmów dla celów dokumentacji i promocji. Wizerunek osób uczestniczących w wycieczkach może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Uczestnicy wycieczek organizowanych przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku poprzez sam udział w tych wydarzeniach wyrażają dobrowolną zgodę na utrwalanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie przez RUTW ich danych osobowych, w tym wizerunku, w związku z prowadzoną przez RUTW działalnością statutową.
 3. Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest administratorem danych osobowych uczestników wycieczek, w tym danych wizerunkowych.
 4. Uczestnicy wycieczek mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  Mają także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych lub wycofania wcześniejszej zgody na przetwarzanie danych.

§6

Postanowienia końcowe.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają odpowiedzialności karnej, administracyjno-prawnej i cywilno-prawnej uczestników wycieczek, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Udział w wycieczkach organizowanych przez Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia jego treści przez Zarząd Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
JSN Epic 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework