KRS – 00 00 29 64 81  Nr konta: 26 8669 0001 2002 0021 3758 0001   tel: 782-073-954   e-mail: rutw@o2.pl


Ścieżka powrotu

Strona główna

Statystyka

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Zdjęcie losowe


Rozliczanie podatków dochodowych -PIT

W dniu 3 marca (wtorek) 2015r. w godz. od 12 -tej do 16-tej w biurze RUTW słuchacze będą mogli uzyskać pomoc w wypełnieniu rozliczeń rocznych podatku dochodowego (PIT).

                                                                                                         ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 
Ogólne Zgromadzenie Członków

Zarząd Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia na Ogólne Zgromadzenie Członków (sprzwozdawczo - wyborcze), które odbędzie się w dniu 19 marca 2015r. o godz. 17,00 w sali konferencyjnej Gimnazjum w Sierakowie.

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie Ogólnego Zgromadzenia

2.  Wybór przewodniczącego Zgromadzenia, protokolanta, komisji mandatowo - skrutacyjnej oraz

     komisji  uchwał i wniosków

3.  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Ogólnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał

4.  Przyjęcie porządku obrad

5.  Przedstawienie sprawozdań:

     - finansowego za rok 2014

     - merytorycznego za rok 2014 oraz za okres II kadencji 2010 - 2015

     - Sądu Koleżeńskiego

     - Komisji Rewizyjnej za rok 2014 i za okres II kadencji wraz z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla

       ustępującego Zarządu

6.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami

7.  Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za

      okres  II kadencji

8.  Podjęcie uchwały ws. rozliczenia wyników finansowych za rok 2014

9.  Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia planu działalności RUTW na rok 2015

10.Podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia preliminarza na rok 2015

11.Podjęcie uchwały ws. zmian w "Regulaminie organizacji i trybu pracy Zarządu"

12.Podjęcie uchwały ws. nadania godności członka honorowego RUTW

13. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

14. Ukonstytuowanie władz Stowarzyszenia

15. Wolne głosy i wnioski

16.Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

17.Zakończenie obrad

 
Składka członkowska

Wpłaty składki członkowskiej na  semestr  przyjmowane będą w biurze RUTW do końca m-ca lutego 2015r.w poniedziałek, wtorek, środę od godz. 10.00 do 12.00

                                                                                                         ZAPRASZAMY

 
Przekaż 1% podatku

Przyjaciół, Sympatyków i Członków RUTW serdecznie prosimy o przekazywanie
1 % podatku dochodowego za rok 2014

na rzecz Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

nr  KRS: 0000296481

 

 

Zarząd  RUTW

 

 
Witamy na naszej stronie

Serdecznie witamy na stronie internetowej Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. RUTW jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem osób starszych, działa na podstawie własnego statutu, jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 000296481. Stowarzyszenie stwarza swoim członkom możliwość aktywnego i sensownego spędzania czasu wolnego, rozwijania sprawności intelektualnej i fizycznej, pogłębiania i aktualizowania wiedzy, realizowania pasji i zainteresowań, nawiązywania i umacniana więzi przyjacielskich i towarzyskich. Wszystkimi pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd wybierany przez Ogólne Zgromadzenie Członków. Przyjęcie w poczet członków RUTW następuje na mocy uchwały Zarządu po uprzednim złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej.

 

Podstawowymi formami zajęć uniwersyteckich są:

  • wykłady plenarne o zróżnicowanej tematyce, wygłaszane przez wybitnych specjalistów, głównie pracowników naukowych wyższych uczelni,
  • zajęcia w sekcjach tematycznych służące usprawnianiu intelektualnemu, doskonaleniu wiedzy i umiejętności, rozbudzaniu nowych zainteresowań,
  • zajęcia rekreacyjno – ruchowe (na sali gimnastycznej i na pływalni) podtrzymujące i rozwijające sprawność fizyczną słuchaczy,
  • spotkania w klubach zainteresowań takich jak np.: klub multimedialny, klub globtroterów, klub sprawne ręce, klub j. francuskiego,
  • wycieczki krajoznawcze i turystyczne umożliwiające poznanie piękna ziemi ojczystej i innych krajów,
  • spotkania integracyjno – towarzyskie służące wzajemnemu poznawaniu i nawiązywaniu przyjaźni.


Działalność Stowarzyszenia finansowana jest ze składek wnoszonych przez słuchaczy oraz z pomocy pieniężnej i rzeczowej świadczonej przez członków wspierających, a także innych sponsorów. Korzystamy z sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, gimnastycznych, biurowych i pływalni użyczonych przez: I Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu, Dom Kultury w Rawiczu, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej ”Maggim” w Rawiczu, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu.

Wielką pomoc w tworzeniu i realizacji oferty programowej uzyskujemy od naukowców wywodzących się z Ziemi Rawickiej: pana prof. dr. hab. Piotra Nowaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - opiekuna RUTW oraz pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Legutko (Politechnika Poznańska).